Assicon 2018

The 31st Annual Conference of The Association of Spine Surgeons of India

National Faculty

Dr. Abhay Nene
Mumbai
Dr. Aravind Jaiswal
New Delhi
Dr. Aravind Kulkarni
Mumbai
Dr. Arun Bhanot
New Delhi
Dr. Atul Goel
Mumbai
Dr. Ajoy P Shetty
Coimbatore
Dr. Bavuk Garg
New Delhi
Dr. Gautam Zaveri
Mumbai
Dr. H S Chhabra
New Delhi
Dr. V T Ingalhalikar
Thane
Dr. Raghav Dutt M
Hyderabad
Dr. Rajasekaran. S
Coimbatore
Dr. Rajkumar Deshpandey
Bengaluru
Dr. Ram Chaddha
Mumbai
Dr. Rohit Amritanand
Vellore
Dr. Sajan K Hegde
Chennai
Dr. Samir Dalvie
Mumbai
Dr. Sarat Chandra
New Delhi
Dr. Shashank Kale
New Delhi
Dr. Saumyajit Basu
Kolkata
Dr. Shankar Acharya
New Delhi
Dr. Shekar Bhojraj
Mumbai
Dr. Suresh Pillai
Calicut
Dr. V. Suryaprakash Rao
Hyderabad
Dr. Upendra Bidre
Bengaluru
Dr. Venkatesh Krishnan
Vellore